వాట్సాప్ లో ఇక అలా చేస్తే ఐదేళ్ళ జైలు,60 లక్షలు ఫైన్…

కంప్యూటర్ (Computer)యుగంలో ఇపుడు ప్రతి ఒక్కరు మొబైల్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ వినియోగం ఎక్కువ...

Read More